(1) மனதின் பல முகங்கள் (2) க்ரஹங்களின் பாதிப்பு (3) பொதுவான பரிஹாரங்கள் (Download)

(1) மனதின் பல முகங்கள் (2) க்ரஹங்களின் பாதிப்பு (3) பொதுவான பரிஹாரங்கள் (Download)

$3.00

6 Hrs

Share this product

Description

“மனத்தின் பல முகங்கங்கள் , க்ரஹங்களின் பாதிப்பு , பரிஹாரங்கள்”

The Multiple facets of the mind. How do the Navagrahas affect us? General ways of atonement (Pariharas).

Additional information

Product Mode

Audio CD, Downloads