(1) ஆசார அநுஷ்டானம் (2) பஞ்சாங்க விளக்கம் (Download)

(1) ஆசார அநுஷ்டானம் (2) பஞ்சாங்க விளக்கம் (Download)

$3.00

5 Hrs

Share this product

Description

“ஆசார அநுஷ்டானம்:பஞ்சாங்க விளக்கம்”

Piety (Aachar) and Good Deeds (Anushtanam), Deciphering the Panchangam.

Additional information

Product Mode

Audio CD, Downloads