(1) நான் ஆழ்வாராக முடியுமா? (2) நான் ராமனா ராவணனா? (Download)

(1) நான் ஆழ்வாராக முடியுமா? (2) நான் ராமனா ராவணனா? (Download)

$3.00

6 Hrs

Share this product

Description

“நான் ஆழ்வாராக முடியுமா? நான் இராமனா? இராவணனா? இதுவே என் கிடைசி பிறவி.”

Can I become like the Azhvars?, Am I a Rama or a Ravana?, This is my Last Birth.

Additional information

Product Mode

Audio CD, Downloads