ஆழ்வார்கள் பாடல்களில் வேதாந்தக் கருத்துகள், இலக்கிய நயம் மற்றும் இயற்கை வர்ணனை (Download)

ஆழ்வார்கள் பாடல்களில் வேதாந்தக் கருத்துகள், இலக்கிய நயம் மற்றும் இயற்கை வர்ணனை (Download)

$3.00

6 Hrs

Share this product

Description

“ஆழவார் பாடல்களில் வேதாந்த கருத்துகள் , இலக்கிய நயம், இயற்கை வர்ணனை.”

Vedanta, Literary Grace and the Praise of Nature in the hymns of the Azhvars

Additional information

Product Mode

Audio CD, Downloads